ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli MASTERMETODKA zwane w dalszej części statutu OCDN „Mastermetodyka” jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 2 pkt. 9 i art. 168 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U., poz. 1591 ze. zm.), a także na podstawie niniejszego statutu.
2. Placówka została wpisana do ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem DE-III-6.5471.12.2016.
§ 2

1. OCDN „Mastermetodyka” ma ogólnokrajowy zasięg działania.
2. Siedziba OCDN „Mastermetodyka” mieści się w Środzie Wielkopolskiej 63-000, Świerkowa 7/2.
3. Organem prowadzącym OCDN „Mastermetodyka” jest „Mastermetodyka Małgorzata Kempa” z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ul Sasankowa 7.
4. Nadzór pedagogiczny nad OCDN „Mastermetodyka” sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Poznaniu.
5. Placówka posiada stronę internetową www.mastermetodyka.pl

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania placówki
§ 3

Celem OCDN „Mastermetodyka jest organizowanie i prowadzenie działań wspomagających przedszkola, szkoły i placówki, w tym form doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów przedszkoli i szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych oraz upowszechnianie dobrych praktyk pedagogicznych.
§ 4

1. Do zadań OCDN „Mastermetodyka” należy:
1) Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej przedszkoli, szkół i placówek ze szczególnym uwzględnieniem konferencji, warsztatów i szkoleń, uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących kompetencji zawodowych nauczyciela. W planowaniu form uwzględnia się także kierunki polityki oświatowej państwa oraz zmiany w prawie oświatowym.
2) Badanie oczekiwań i potrzeb środowisk oświatowych w Polsce i uwzględnianie ich w planowaniu pracy i dokonywaniu zmian w ofercie placówki.
3) Ewaluowanie prowadzonych działań i wykorzystywanie wyników do doskonalenia jakości pracy własnej.
4) Prowadzenie wsparcia dla przedszkoli, szkół i placówek, doradztwa i konsultacji, także online w zakresie organizacyjnym, metodycznym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz prawno-administracyjnym.
5) Opiniowanie programów i projektów przydatnych w pracy przedszkola, szkoły lub placówki.
6) Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.
2. OCDN „Mastermetodyka” realizuje swoje zadania poprzez formy indywidualnego i zbiorowego doskonalenia, konsultacji i doradztwa oraz doskonalenie online za pośrednictwem własnej platformy edukacyjnej.
3. OCDN „Mastermetodyka prowadzi doskonalenie nauczycieli i dyrektorów na podstawie autorskich planów form doskonalenia opracowanych przez własnych edukatorów.
4. OCDN „Mastermetodyka” może, za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, prowadzić kursy kwalifikacyjne po spełnieniu wymagań i na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
5. OCDN „Mastermetodyka” nadaje certyfikaty jakości przedszkolom i szkołom za bardzo wysoki poziom działania z uwzględnieniem prawideł metodyki oraz poszukiwanie nowatorskich rozwiązań.
6. OCDN „Mastermetodyka” prowadzi działalność wydawniczą adresowaną do kadry pedagogicznej przedszkoli, szkół i placówek.
§ 5

1. Dyrektor OCDN „Mastermetodyka” we współpracy z konsultantem ds. pedagogicznych przygotowuje plan pracy placówki na dany rok szkolny. Plan uwzględnia zadania statutowe, kierunki polityki oświatowej państwa, wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego oraz zgromadzone potrzeby klientów placówki.
2. OCDN „Mastermetodyka” przedstawia organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny sprawozdanie z realizacji planu pracy placówki za dany rok szkolny w terminie do dnia 30 września następnego roku szkolnego.

Rozdział III
Organy i organizacja placówki
§ 6

1. Organem placówki jest dyrektor.
2. Dyrektor kieruje działalnością OCDN „Mastermetodyka”.
3. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1) ustalanie głównych kierunków działania, planów pracy oraz sprawozdań we współpracy z osoba sprawującą nadzór pedagogiczny (konsultant ds. pedagogicznych);
2) zatrudnianie konsultanta ds. pedagogicznych i edukatorów;
3) nadzorowanie realizacji zadań wykonywanych przez osoby zatrudnione;
4) przygotowywanie form doskonalenia od strony organizacyjnej, administracyjnej i kadrowej.
§ 7

4. Strukturę organizacyjną OCDN „Mastermetodyka” stanowią:
1) Dyrektor
2) Konsultant ds. pedagogicznych
3) Edukatorzy:
a) Nauczyciele
b) Specjaliści – osoby nie będące nauczycielami
5. W placówce nie tworzy się rady pedagogicznej.
6. Obsługę administracyjno-księgową OCDN „Mastermetodyka” zapewnia organ prowadzący.

Rozdział IV
Prawa i obowiązki pracowników placówki
§ 8

1. OCDN zatrudnia konsultanta ds. pedagogicznych oraz edukatorów w celu realizacji zadań statutowych placówki. Forma zatrudnienia jest uzależniona od osoby zatrudnianej.
2. Konsultant ds. pedagogicznych – nauczyciel dyplomowany, posiadający wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym oraz posiadający przygotowanie niezbędne do realizacji zadań statutowych OCDN „Mastermetodyka”
3. Do zadań konsultanta ds. pedagogicznych należy w szczególności:
1) Udział w planowaniu pracy na rok szkolny oraz przygotowywaniu sprawozdań z realizacji planu;
2) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym przygotowanie i realizacja planu nadzoru pedagogicznego oraz opracowanie wniosków i rekomendacji ze sprawowanego nadzoru do 31 sierpnia każdego roku szkolnego;
3) Prowadzenie i realizacja certyfikatów jakości nadawanych za bardzo wysoki poziom działania z uwzględnieniem prawideł metodyki oraz poszukiwanie nowatorskich rozwiązań;
4) Wsparcie merytoryczne udzielane dyrektorowi i edukatorom w realizacji zadań statutowych;
5) Akceptacja planów szkoleń;
6) Monitorowanie jakości prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz pracy placówki;
7) Zgłaszanie dyrektorowi wniosków i uwag odnoszących się do oferty i jakości funkcjonowania placówki;
8) Wybór formy zatrudnienia.
§ 9

1. Edukatorzy – nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym oraz posiadający przygotowanie niezbędne do realizacji zadań statutowych OCDN „Mastermetodyka” .
2. Edukatorzy - Specjaliści – osoby nie będące nauczycielami, które ukończyły studia wyższe oraz posiadają przygotowanie niezbędne do realizacji zadań statutowych OCDN „Mastermetodyka” .
3. Do kompetencji Edukatorów należy w szczególności:
1) opracowywanie planów szkoleń;
2) przygotowywanie materiałów szkoleniowych dla uczestników;
3) prowadzenie szkoleń i troska o ich jakość;
4) dokumentowanie szkoleń wg ustaleń dyrektora;
5) promocja form doskonalenia prowadzonych przez OCDN „Mastermetodyka”;
6) zgłaszanie dyrektorowi wniosków i uwag odnoszących się do oferty i jakości funkcjonowania placówki;
7) udział w ewaluacji wewnętrznej;
8) wybór formy zatrudnienia
9) przestrzeganie procedur i regulaminów wewnętrznych.

Rozdział V
Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki
§ 10

1. OCDN „Mastermetodyka” utrzymuje się z własnej – odpłatnej działalności statutowej.
2. Może otrzymywać darowizny, a także pozyskiwać środki w ramach z grantów projektowych i środków unijnych.

Rozdział VI
Zasady korzystania z oferty OCDN „Mastermetodyka”
§ 11

1. Oferta jest przeznaczona dla dyrektorów i nauczycieli zatrudnionych w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
2. Uczestnicy zapisują się na formy doskonalenia przez stronę internetową lub zgłaszają dyrektorowi OCDN „Mastermetodyka” zapotrzebowanie na konkretne szkolenie z oferty lub formę przygotowaną na potrzeby zorganizowanej grupy nauczycieli. Przyjęcie zgłoszenia na szkolenie jest uwarunkowane akceptacją regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej placówki.
3. Dyrektorzy i nauczyciele, którzy ukończyli daną formę doskonalenia zawodowego, otrzymują zaświadczenie, które zawiera imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia uczestnika, nazwę ukończonej formy doskonalenia oraz łączną liczbę godzin zrealizowanych zajęć. OCDN „Mastermetodyka” prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 12

1. Organ prowadzący zapewnia bazę lokalową, organizacyjne i kadrowe warunki do działalności OCDN „Mastermetodyka”.
§ 13

1. OCDN „Mastermetodyka” używa podłużnych pieczęci firmowych – adresowych oraz logo zaakceptowane przez organ prowadzący.
2. OCDN „Mastermetodyka” może posiadać regulaminy i procedury wewnętrzne zatwierdzone przez organ prowadzący, zgodne ze statutem.
§ 14

1. Słuchacze, którzy ukończyli kursy kwalifikacyjne otrzymują świadectwo, według wzoru określonego przez MEN.
2. OCDN „Mastermetodyka” prowadzi rejestr wydawanych świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego.
§ 15

1. Statut OCDN „Mastermetodyka” nadaje organ prowadzący.
2. Zmiany w statucie dokonywane są przez organ prowadzący.
3. Treść statutu obowiązuje od dnia 01.01.2022.