Tytuł szkolenia: ABC początkującego nauczyciela przedszkola.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Publiczne i niepubliczne przedszkola – podobieństwa i różnice

2.     Podstawowe akty prawa w systemie oświaty

3.     Akty prawa wewnętrznego

4.     Organy przedszkola

5.     Obowiązki nauczyciela w publicznym i niepublicznym przedszkolu

6.     Bezpieczeństwo dzieci – najważniejszy obowiązek nauczyciela

7.     Co to znaczy: realizować podstawę programową?

8.     Formy pracy w przedszkolu a ramowy rozkład dnia

9.     Metody pracy w przedszkolu, aktywizowanie dzieci

10. Planowanie pracy przez nauczyciela

11. Struktura zajęcia dydaktycznego

12. Obserwacje pedagogiczne a indywidualizacja oddziaływań

13. Organizacja sali przedszkolnej

14. Współpraca z rodzicami

15. Dokumentacja nauczyciela, sposób prowadzenia dziennika

16. Praktyczne uwagi i wskazówki

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Pozna najważniejsze akty prawa w systemie oświaty i akty wewnętrzne

·       Zauważy różnice pomiędzy publicznymi i niepublicznymi przedszkolami

·       Pozna kompetencje organów przedszkola i swoją rolę w ich działaniu

·       Ma świadomość swoich obowiązków, w tym w zakresie bezpieczeństwa dzieci

·       Pozna istotę realizacji podstawy programowej i sposób pracy z programem

·       Utrwali podstawy metodyki wychowania przedszkolnego  - zasady, metody i formy

·       Pozna zasady planowania pracy przez nauczyciela, w tym zajęcia dydaktycznego

·       Dowie się jak prowadzić obserwacje pedagogiczne i wykorzystać wyniki

·       Ustali zakres i sposób prowadzenia dokumentacji przez nauczyciela

·       Zaplanuje współpracę z rodzicami

·       Pozna zasady aranżacji sali przedszkolnej

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia, fiszki tematyczne zawierające najważniejsze informacje dotyczące omawianych zagadnień, , wykaz najważniejszych aktów prawa dotyczących pracy przedszkola, plan pracy nauczyciela, arkusz obserwacji, konspekt zajęcia, przykładowy zapis w dzienniku, inne.