Tytuł szkolenia: Obserwacje pedagogiczne, a indywidualizacja oddziaływań w przedszkolu.
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Istota indywidualizacji

2.     Obserwacja a indywidualne potrzeby i możliwości dzieci – techniki i narzędzia

3.     Formułowanie wniosków do indywidualizacji – przykłady praktyczne

4.     Indywidualizacja oddziaływań  – dziecko z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczym – przykłady praktyczne

5.     Indywidualizacja oddziaływań  – dziecko zdolne – przykłady praktyczne

6.     Indywidualizacja a przestrzeń edukacyjna dziecka

7.     Konstruowanie zajęcia dydaktycznego z zastosowaniem zasady indywidualizacji

8.      Oferta przedszkola a potrzeby i możliwości dzieci – zajęcia dodatkowe, program własny

9.     Indywidualny profil inteligencji wg Gardnera a działania przedszkola – program, sale przedszkolne i działania nauczycieli

10. Ewaluacja rozwoju dziecka a ewaluacja pracy z grupą

11. Dokumentowanie pracy indywidualnej

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

·       Dostrzega potrzebę indywidualnego podejścia do dziecka w procesie wspomagania jego rozwoju

·       Przeprowadzi obserwacje  z zastosowaniem różnych technik i narzędzi, w tym ukierunkowane na potrzeby, trudności, deficyty, zainteresowania i zdolności

·       Ustali wyniki obserwacji, sformułuje wnioski

·       Zastosuje  zasadę indywidualizacji – wdroży wnioski i w udzieli pomocy w toku bieżącej pracy

·       Uwzględni wnioski do indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych

·       Zorganizuje przestrzeń edukacyjną, w tym kąciki i przygotuje oferty aktywności dla dzieci o rożnych potrzebach i możliwościach

·       Zauważy możliwość stworzenia oferty dodatkowej w przedszkolu np. program własny, zajęcia dodatkowe

·       Zauważy możliwość zastosowania koncepcji inteligencji wielorakich w procesie wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia, komplet narzędzi do diagnozowania rozwoju dziecka, karta indywidualnego profilu inteligencji,  karta ewaluacji rozwoju dziecka, arkusz potrzeb i zdolności dla rodziców dziecka, przykłady wniosków do indywidualizacji, informacja o działaniach nauczyciela wg koncepcji H.Gardnera, przykładowy indywidualny program wspomagania rozwoju, scenariusz zajęć z uwzględnieniem zasady indywidualizacji, wykaz grupowy dzieci dla D – indywidualizacja, rejestr rozmów z rodzicami, indywidualna karta zachowania, przykładowy zapis w dzienniku, struktura programu własnego, inne