Tytuł szkolenia: System pomocy psychologiczno pedagogicznej udzielanej przez nauczycieli i specjalistów w szkole. Edukacja włączająca.
Odbiorcy szkolenia:
  • edukacja wczesnoszkolna
  • szkoła
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy, nauczyciele, specjaliści publicznych i niepublicznych szkół
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.              Zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i podstawy prawne

2.              Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole - procedura postępowania – obowiązki dyrektora, wychowawców klas, nauczycieli i specjalistów

3.              Obserwacje pedagogiczne nauczycieli – cele i dokumentacja obserwacji

4.              Ustalanie wniosków do indywidualizacji i udzielania pomocy w toku bieżącej pracy przez nauczycieli – współpraca z wychowawcą klasy

5.              Zadania wychowawcy klasy i dyrektora w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

6.              Planowanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - procedura i dokumentacja – plan pomocy psychologiczno-pedagogicznej

7.              Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole  - sposób i warunki realizacji, dokumentacja

8.              Ocena efektywności realizowanych form pomocy pp

9.              Realizacja opinii Poradni PP – zadania dyrektora, wychowawcy, specjalistów, nauczycieli

10.           Kształcenie specjalne - realizacja orzeczeń wydanych przez Poradnię PP - procedura i dokumentacja, zadania dyrektora, wychowawcy, nauczycieli i specjalistów

11.           Zajęcia rewalidacyjne a zajęcia specjalistyczne

12.           Indywidualne nauczanie  – procedura postępowania i dokumentacja

13.           Edukacja włączająca – istota, cele i sposób realizacji w szkole

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Dyrektor / Nauczyciel:

·            Nauczyciel potrafi przeprowadzić obserwacje pedagogiczne i ustalić wnioski do indywidualizacji i pomocy  w toku bieżącej pracy (wychowawca koordynuje działania, dyrektor – nadzoruje proces obserwacji)

·            Zastosuje ustalone wnioski w praktyce (wychowawca koordynuje działania, dyrektor - kontroluje realizację)

·            Napisze plan pomocy pp w szkole (dyrektor lub wyznaczony koordynator)

·            Nauczyciel, specjalista, wychowawca, aktywnie uczestniczy w zebraniach zespołu ppp, potrafi opracować wymagane dokumenty

·            Zna procedurę postępowania, rolę i zadania dyrektora, wychowawców klas, nauczycieli , specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

·            Zna  zastosowanie poszczególnych form ppp i zajęć rewalidacyjnych oraz sposób dokumentowania

·            Potrafi zorganizować w szkole realizację orzeczeń i opinii poradni pp

·            Wdraża założenia edukacji włączającej

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Procedura "System wspierania rozwoju ucznia i udzielania pomocy pp w szkole", arkusz obserwacji pedagogicznych klasy, przykładowe wnioski do indywidualizacji i udzielania pomocy pp przez nauczycieli, IPET, wielospecjalistyczna ocena - druki, plan pomocy pp w szkole, zarządzenie dyrektora - powołanie zespołu pomocy pp, inne