Tytuł szkolenia: Prawo oświatowe dla nauczycieli przedszkola
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania

PLAN SZKOLENIA:

1.     Znajomość ustaw i rozporządzeń w zakresie oświaty ważna czy obowiązkowa?

2.     Stosowanie prawa oświatowego w działaniach, wypowiedziach, pismach

3.     Przedszkola publiczne i niepubliczne – podobieństwa i  różnice

4.     Wymagania państwa wobec przedszkoli  a obowiązki nauczyciela

5.     Akty prawa wewnętrznego – katalog dokumentów

6.     Organy przedszkola – opinie, uchwały – udział nauczyciela w podejmowanych decyzjach.

7.     Podstawa programowa a program

8.     Realizacja podstawy programowej przez nauczyciela a realizacja podstawy programowej przez dziecko (frekwencja !)

9.     Konstruowanie programów przez nauczycieli, dopuszczanie programów w przedszkolu.

10.  Formy i metody pracy w przedszkolu, aktywizowanie dzieci

11.  Planowanie pracy przez nauczyciela

12.  Doradztwo zawodowe w przedszkolu – realizacja i dokumentowanie

13.  Metodyka wychowania przedszkolnego a innowacje i nowatorstwo pedagogiczne.

14.  Obserwacje pedagogiczne a gotowość szkolna

15.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana przez nauczycieli przedszkola w toku bieżącej pracy,  indywidualizacja oddziaływań

16.  Realizacja opinii, orzeczeń - rola nauczyciela oraz formy pomocy pp realizowane przez specjalistów

17.  Odroczenie od obowiązku szkolnego, realizacja obowiązku poza przedszkolem, sześciolatek w szkole

18.  Spacery, wycieczki i bezpieczeństwo

19.  Współpraca nauczycieli z rodzicami i środowiskiem lokalnym – obowiązki, dokumentacja

20.  Dokumentacja (obowiązkowa)  nauczycieli, sposób prowadzenia dziennika.

21.  Ocena pracy nauczyciela

22.  Ewaluacja pracy przedszkola, ewaluacja pracy z grupą, ewaluacja pracy własnej

 

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

¾    Pozna najważniejsze akty prawa dotyczące realizacji zadań przedszkola

¾    Dowie się jak poprawnie przywoływać przepisy prawa w rozmowach i w pismach

¾    Ustali różnice w realizacji przepisów przez publiczne i niepubliczne przedszkola

¾    Pozna znaczenie wymagań wobec przedszkoli dla swojej pracy i dla przedszkola

¾    Pozna katalog najważniejszych aktów prawa wewnętrznego

¾    Pozna poprawny tok postępowania i dokumentację w zakresie realizacji różnych zadań przedszkola takich jak realizacja podstawy programowej, doradztwo zawodowe, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bezpieczeństwo spacery i wycieczki, współpraca z rodzicami i inne

¾    Pozna tok postępowania w zakresie odroczenia od obowiązku szkolnego a także decyzji realizacji obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem

¾    Pozna kompetencje organów przedszkola i swoją rolę w ich działaniu

¾    Pozna istotę i sposób dopuszczania do realizacji programów oraz innowacji

¾    Ustali różnice pomiędzy metodyką wychowania przedszkolnego a nowatorstwem i innowacją

¾    Rozróżni pojęcia dotyczące różnych aspektów ewaluacji

¾    Ustali zakres i sposób prowadzenia dokumentacji przez nauczyciela, w tym planów pracy i dziennika zajęć przedszkola

¾    Pozna aktualne zasady oceny pracy nauczycieli

¾    inne.

 

INFORMACJA O MATERIAŁACH  DLA UCZESTNIKA:

Nauczyciel otrzyma:

 

Wymagania państwa wobec przedszkoli, fiszki tematyczne zawierające najważniejsze informacje i sposoby postępowania dotyczące wszystkich omawianych zagadnień, rejestr wyjść, aktualna procedura wprowadzania innowacji w przedszkolu, aktualna procedura bezpieczeństwa, aktualna procedura wdrażania i monitorowania podstawy programowej, wykaz najważniejszych aktów prawa dotyczących pracy przedszkoli, plan pracy nauczyciela, przykładowy zapis w dzienniku, inne.