Tytuł szkolenia: System pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez nauczycieli i specjalistów w przedszkolu. Edukacja włączająca.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy, specjaliści, nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 6
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu po zmianach

2.     Specjaliści zatrudniani w przedszkolu.

3.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu - procedura postępowania – obowiązki dyrektora, nauczycieli, pedagoga specjalnego i innych specjalistów.

4.     Obserwacje pedagogiczne nauczycieli – istota i techniki obserwacji, narzędzia, dokumentacja obserwacji.

5.     Ustalanie wniosków do indywidualizacji i udzielania pomocy w toku bieżącej pracy przez nauczycieli grup po obserwacjach – przykłady

6.     Współpraca nauczycieli ze specjalistami w toku obserwacji oraz w trakcie udzielania pomocy w toku bieżącej pracy.

7.     Przykłady praktyczne wdrażania wniosków do indywidualizacji  i dokumentowanie

8.     Planowanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez dyrektora - procedura i dokumentacja – plan pomocy pp dyrektora

9.     Formy pomocy pp w przedszkolu – czas trwania, sposób i warunki realizacji, obowiązki i dokumentacja specjalistów

10. Realizacja opinii Poradni PP – procedura postępowania

11. Kształcenie specjalne - realizacja orzeczeń – procedura postępowania - zadania dyrektora, nauczycieli i specjalistów

12. Zajęcia rewalidacyjne a zajęcia specjalistyczne

13. Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne – procedura postępowania i dokumentacja

14. Wczesne wspomaganie rozwoju – opinia Poradni PP - procedura postępowania i dokumentacja

15. Edukacja włączająca – cele i sposób realizacji w przedszkolu

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

·       Zna zmiany w zakresie przepisów prawa – pomoc pp

·       Potrafi zorganizować lub przeprowadzić obserwacje pedagogiczne i ustalić wnioski do indywidualizacji i pomocy  w toku bieżącej pracy – nauczyciel, współpraca specjaliści, nadzór dyrektor

·       Zastosować ustalone wnioski w praktyce we współpracy ze specjalistami oraz udokumentować pracę (dyrektor - kontrolować realizację)

·       Napisać plan pomocy pp w przedszkolu (dyrektor)

·       Aktywnie uczestniczy w zebraniach zespołu ppp

·       Potrafi opracować program wspierania rozwoju dziecka – trudności, deficyty, zdolności we współpracy ze specjalistami (dyrektor - kontrolować opracowanie i realizację)

·       Zna procedurę postępowania, rolę i zadania dyrektora, nauczycieli , specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu,

·       Zna  zastosowanie poszczególnych form ppp i zajęć rewalidacyjnych oraz sposób dokumentowania

·       Potrafi zorganizować w przedszkolu realizację orzeczeń i opinii poradni pp

·       Potrafi zorganizować wczesne wspomaganie rozwoju

·       Wdraża założenia edukacji włączającej

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia, aktualna procedura "System wspierania rozwoju dziecka i udzielania pomocy pp w przedszkolu" , arkusz obserwacji pedagogicznych, dodatkowe narzędzia obserwacji pedagogicznych, przykładowe wnioski do indywidualizacji i udzielania pomocy pp przez nauczycieli, IPET, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka, plan pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektora, program wspierania rozwoju dziecka dla nauczyciela z deficytami lub zdolnego,  program wczesnego wspomagania rozwoju, zarządzenia dyrektora - powołanie zespołu pomocy pp i wczesnego wspomagania rozwoju, inne