Tytuł szkolenia: Planowanie zajęć Metodą Dobrego Startu
Kategoria szkolenia: Nowatorstwo
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli publicznych oraz niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

1. Prezentacja multimedialna z wykorzystaniem filmów  z zajęć przeprowadzonych w przedszkolu

-        Marta Bogdanowicz i MDS w Polsce,

-        Istota Metody Dobrego Startu, jej cele i założenia,

-        Struktura zajęć MDS  i wpływ poszczególnych ćwiczeń na rozwój funkcji psychomotorycznych i umiejętności dziecka,

-        Planowanie i organizacja zajęć,

-        Zastosowanie i skuteczność MDS.

2. Przeprowadzenie zajęć praktycznych z wykorzystaniem MDS – aktywny udział uczestników szkolenia

-          Zabawy muzyczno- rytmiczne do piosenki Metodą Dobrego Startu. Opracowanie wzoru .

-          Zabawy  z literą z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu.

-          Inne propozycje –rysowane wierszyki, projektowanie wzorów do znanych piosenek

3. Ćwiczenie praktyczne dla uczestników szkolenia:

 Opracowanie scenariusza zajęć z wykorzystaniem MDS

4. Propozycje zabaw  do wykorzystania w pracy MDS

-          Zabawy wprowadzające,

-          Zabawy muzyczno- ruchowe,

-          Zabawa relaksacyjne

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

  • nabędzie praktyczną umiejętność prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
  • nabędzie umiejętność konstruowania scenariusza zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu, 
  • będzie samodzielnie dobierał i układał piosenki i wzory graficzne, 
  • nabędzie umiejętność wykorzystywania obserwacji prowadzonych podczas zajęć do stwierdzania rodzaju i nasilenia trudności w uczeniu się oraz postępów czynionych przez dzieci