Tytuł szkolenia: Diagnoza i monitorowanie rozwoju dziecka podstawą wspierania jego aktywności edukacyjnej
Kategoria szkolenia: Strefa metodyki
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

1.       Istota procesu wspomagania rozwoju i edukacji w przedszkolu.

2.       Czynniki warunkujące planowanie pracy nauczyciela – program a wyniki obserwacji.

3.       Strefa aktualnego i najbliższego rozwoju dziecka – potrzeba rozpoznania i stałego monitorowania rozwoju dziecka.

4.       Techniki i narzędzia diagnostyczne w procesie obserwacji pedagogicznych nauczycieli

5.       Wyniki obserwacji pedagogicznych – formułowanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań.

6.       Diagnozowanie potrzeb i możliwości a współpraca z rodzicami.

7.       Indywidualizacja i pomoc  w toku bieżącej pracy – przykłady  wdrażania wniosków w praktyce nauczyciela przedszkola.

8.       Indywidualizacja w trakcie zajęć dydaktycznych – przykłady wdrażania wniosków w praktyce.

9.       Organizacja pracy i przestrzeń edukacyjna a indywidualne potrzeby i możliwości.

10.   Planowanie pracy z grupą a wyniki indywidualnych obserwacji pedagogicznych.

11.   Ewaluacja rozwoju dziecka a ewaluacja pracy z grupą przedszkolną.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Dostrzega potrzebę indywidualnego podejścia do dziecka w procesie wspomagania jego rozwoju

·       Przeprowadzi obserwacje  z zastosowaniem różnych technik i narzędzi

·       Ustali wyniki obserwacji, sformułuje wnioski

·       Zastosuje  zasadę indywidualizacji – wdroży wnioski i w udzieli pomocy w toku bieżącej pracy

·       Uwzględni wnioski do indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych

·       Zorganizuje przestrzeń edukacyjną, w tym kąciki i przygotuje oferty aktywności dla dzieci o rożnych potrzebach i możliwościach

·       Zauważy związek planowania pracy z wynikami obserwacji pedagogicznych.

·                    Rozróżni pojęcia ewaluacja rozwoju dziecka a ewaluacja pracy z grupą

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Komplet narzędzi do diagnozowania rozwoju dziecka, przykłady wniosków do indywidualizacji, kolejność postępowania w procesie obserwacji, indywidualna karta zachowania, karta zbiorcza – ewaluacja rozwoju dziecka, przykłady wniosków do pracy z grupą, przykładowy indywidualny program wspomagania rozwoju, rejestr rozmów z rodzicami, zapis w dzienniku (praca indywidualna), inne