Tytuł szkolenia: Kompetencje kluczowe - rozwijanie umiejętności społecznych i obywatelskich
Kategoria szkolenia: Strefa metodyki
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Tryb szkolenia:
  • zdalne
  • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

1.     Istota i rodzaje kompetencji kluczowych

2.     Kompetencja nr 6 – Kompetencje społeczne i obywatelskie.

3.     Zadania nauczycieli przedszkola w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich

4.     Proces wychowania – elementy składowe

5.     Rozwijanie inteligencji emocjonalnej a kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich – przykłady praktyczne

6.     Procedura wprowadzania dzieci w świat wartości w przedszkolu a kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich

7.     Kodeks grupowy – sposób tworzenia w oparciu o wartości a kompetencje społeczne i obywatelskie

8.     Metody wychowawcze i systemy motywacyjne w procesie budowania kompetencji społecznych i obywatelskich – stosowanie i ich rola

9.     Treści i przykłady praktyczne działań przedszkola w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich u dzieci.

10. Rola współpracy z rodzicami i środowiskiem.

11. Dokumentowanie i dowody kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich, ewaluacja działań.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Zna kompetencje kluczowe

·       Potrafi wskazać związek pomiędzy podstawą programową, realizowanym programem a procesem rozwijania kompetencji kluczowych

·       Potrafi planować i realizować proces wychowania w przedszkolu, w tym na rzecz rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich.

·       W codziennych działaniach systematycznie i świadomie prowadzi aktywności i stosuje metody kształtujące kompetencje społeczne i obywatelskie.

·       Współpracuje z rodzicami i środowiskiem na rzecz rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich.

·       Dokumentuje pracę wychowawczą, potrafi analizować działania i efekty oraz formułować wnioski.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Wykaz kompetencji kluczowych, materiały dotyczące rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich, krótki opis metod wychowawczych, przykładowy wykaz tematów kompleksowych i działań przedszkola na rzecz rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich, inne