Tytuł szkolenia: Kompetencje kluczowe w przedszkolu czyli w co i jak się bawić
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: warsztatowa
Tryb szkolenia:
  • zdalne
  • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

1.     Związek kompetencji kluczowych  z podstawą programową  wychowania przedszkolnego

2.     Kompetencje kluczowe a programy wychowania przedszkolnego

3.     Kształtowanie kompetencji – działania obowiązkowe nauczycieli w zakresie:

1)     Porozumiewanie się w języku ojczystym (1)

2)     Porozumiewanie się w językach obcych (2)

3)     Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne (3)

4)     Kompetencje informatyczne (4)

5)     Umiejętność uczenia się (5)

6)     Kompetencje społeczne i obywatelskie (6)

7)     Inicjatywność i przedsiębiorczość (7)

8)     Świadomość i ekspresja kulturalna (8)

4.     Kompetencje kluczowe a planowanie pracy oraz konstruowanie scenariusza zajęć

5.     Monitorowanie i badanie skuteczności kształtowania kompetencji kluczowych

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·      Zna kompetencje kluczowe

·      Potrafi wskazać związek pomiędzy podstawą programową, realizowanym programem a procesem rozwijania kompetencji kluczowych

·      Zaplanuje działania i aktywności kształtujące kompetencje kluczowe

·      W codziennych działaniach systematycznie i świadomie prowadzi aktywności kształtujące kompetencje kluczowe

·      Monitoruje wdrażanie kompetencji kluczowych

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Opis kompetencji kluczowych, propozycje zabaw i aktywności rozwijających kompetencje kluczowe, przykładowy plan pracy uwzględniający kompetencje kluczowe, rozkład zajęć z matematyki, materiały do planowania pracy, arkusz obserwacji, przykładowe narzędzia do monitorowania i ewaluacji kompetencji kluczowych, inne