DORADZTWO I KONSULTACJE

Oferujemy różne możliwości wspomagania: od indywidualnych konsultacji po systematyczną opiekę metodyczną nad placówką oraz wsparcie dla dyrektorów w zakresie nadzoru pedagogicznego.

Coach czyli osobisty doradca, trener - pomaga, uczy, pobudza kreatywność i siłę motywacji. Koncentruje się na rozwiązaniu problemów i promuje rozwój nowych strategii myślenia oraz działania. Wspiera poprzez kreowanie kierunku rozwoju zawodowego jednostki lub placówki i polepszeniu efektów działania. Wraz z coachem ustalone zostaną konkretne cele, zainicjowane będą działania, kształtowane nowe kompetencje, na bazie naturalnych umiejętności Twoich i Twojej placówki. Zakres coachingu, częstotliwość spotkań i czas trwania procesu ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb.

Moderator - lider wspomagania wewnętrznego w przedszkolu. Jego rola polega na pomocy radzie pedagogicznej w diagnozie potrzeb, w zorganizowaniu się do przeprowadzenia wewnętrznego doskonalenia, inspiracji, doborze odpowiednich metod i technik pracy, w koordynowaniu i ewentualnym korygowaniu działań oraz ocenie poszczególnych etapów i całości pracy nad doskonaleniem pracy przedszkola.

Warunkiem powodzenia wewnętrznego doskonalenia jest oprócz udziału kompetentnego moderatora, dobra organizacja szkoleń, warsztatów i innych form zgodnych z potrzebami rady pedagogicznej oraz sprawny system informacji.