CERTYFIKAT – Przedszkole - ucząca się organizacja

Podstawowym założeniem przedsięwzięcia jest wyróżnienie przedszkoli, które w procesie edukacyjno-wychowawczym realizują zadania w systemie pracy zespołowej; nauczyciele rozwijają swoje kompetencje; dokonują ewaluacji swojej pracy i ją doskonalą; poszukują nowatorskich rozwiązań i je wdrażają.

Celem głównym jest aktywizacja na rzecz rozwoju jakościowego kompetencji nauczycieli oraz pracy przedszkola.

Udział w przedsięwzięciu kończy uzyskanie certyfikatu jakości „Przedszkole - ucząca się organizacja”.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA – REGULAMIN:

KROK 1 Rejestracja

Zgłoszenie przedszkola poprzez formularz Formularz zgłoszenia.doc do certyfikatu „Przedszkole - ucząca się organizacja” do końca grudnia 2022 r. na adres biuro@mastermetodyka.pl

KROK 2 Szkolenie

Udział w szkoleniach zewnętrznych, w tym w dwóch organizowanych przez OCDN Mastermetodyka o tematyce odpowiedniej do potrzeb przedszkola;

KROK 3 Audyt wewnętrzny na druku OCDN mastermetodyka Audyt wewnętrzny oraz spełnienie niżej wymienionych standardów:

Lp. Standard Wymaganie konieczne
1 Rada pedagogiczna doskonali swoje kompetencje Udział całej rady pedagogicznej min. w 2 szkoleniach organizowanych przez OCDN Mastermetodyka
2 W przedszkolu funkcjonuje system pracy zespołowej
 • Przedszkole posiada aktualną procedurę pracy zespołowej
 • W przedszkolu powoływane są i pracują zespoły zadaniowe
 • Zespoły przedstawiają efekty swojej pracy i wnioski
3 Nauczyciele wdrażają nowatorstwo pedagogiczne
 • Nauczyciele stosują nowatorskie metody pracy
 • Nauczyciele stosują metody i techniki aktywizujące
 • Nauczyciele realizują innowacje pedagogiczne – programowe lub organizacyjne lub metodyczne – nie jest to wymagane jako konieczne
4 Nauczyciele dokonują ewaluacji swojej pracy i wdrażają wnioski
 • W przedszkolu ustalono arkusz ewaluacji pracy nauczyciela
 • • Ewaluacja pracy N jest dokonywana raz w roku – ustalane są i wdrażane indywidualne wnioski dotyczące nauczyciela i jego kompetencji

KROK 4 Przesłanie dokumentacji końcowej przedszkola na adres biuro@mastermetodyka.pl w terminie do 30 czerwca 2023 r. :

1) Arkusz audytu;
2) Procedura pracy zespołowej obowiązująca w przedszkolu;
3) Arkusz ewaluacji pracy nauczyciela - obowiązujący w przedszkolu druk;
4) Dokumentacja dodatkowa (nieobowiązkowa) – program własny, innowacja pedagogiczna realizowane w przedszkolu.

KROK 5 Nadanie certyfikatu

TERMIN – program uzyskania certyfikatu obejmuje rok szkolny

ADRESACI I ZASIĘG PRZEDSIĘWZIĘCIA (odbiorcy i terytorium): przedszkola publiczne i niepubliczne na terenie całej Polski

NAZWA ORGANIZATORA I KOORDYNATOR DZIAŁAŃ:

 • Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli MASTERMETODYKA, w Środzie Wielkopolskiej
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli Esperte w Warszawie
 • Koordynator działań w ramach certyfikatu: Jadwiga Pytlarczyk – metodyk wychowania przedszkolnego, specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą oraz nadzoru pedagogicznego

KOSZTY PRZYSTĄPIENIA DO CERTYFIKATU:

Koszt nadania certyfikatu obejmuje:

 • koszt udziału w szkoleniach rady pedagogicznej
 • koszt weryfikacji dokumentów projektowych: 200 zł. Faktura wystawiana jest w momencie otrzymania formularza zgłoszenia od placówki.