Event

CERTYFIKAT JAKOŚCI MASTER METODYKI

Certyfikat Jakości MASTER METODYKI to wyróżnienie i promocja przedszkoli, które są wzorem dobrych praktyk, a swoją jakość i nowatorskie rozwiązania budują na zasadach metodyki wychowania przedszkolnego.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA – REGULAMIN:

KROK 1 Regulamin

Zapoznanie i akceptacja regulaminu

KROK 2 Rejestracja

Rejestracja – poprzez formularz Formularz zgłoszenia.doc
Terminy rejestracji w roku szkolnym: do 31 października lub do 28 lutego

KROK 3 Szkolenie

Udział wszystkich nauczycieli placówki w szkoleniu pt. „Repetytorium z metodyki wychowania przedszkolnego” – 6 godzin dydaktycznych - w szkoleniu otwartym organizowanym przez OCDN Mastermetodyka w półroczu, w którym następuje zgłoszenie lub w formie szkolenia rady pedagogicznej - termin ustalany indywidualnie z placówką.

PLAN SZKOLENIA
 • Zasady, metody i formy pracy w przedszkolu
 • Przestrzeń edukacyjna w przedszkolu
 • Uwagi o sposobie realizacji treści:
  - Edukacja zdrowotna i wdrażanie do aktywności ruchowej
    - Wspieranie rozwoju emocjonalnego i budowanie systemu wartości
    - Rozwój społeczny i orientacja w środowisku kulturowo-technicznym
    - Edukacja matematyczna
    - Edukacja językowa
    - Edukacja przyrodnicza
    - Edukacja muzyczna, plastyczna i teatralna  - Wspieranie rozwoju procesów poznawczych dziecka 
 • Organizacja i planowanie pracy przez nauczyciela
 • Współpraca z rodzicami – zakres obowiązków
 • Dokumentacja nauczycielabr

KROK 4 Audyt zdalny

Wypełnienie załączonego arkusza Audyt wewnętrzny.doc

Warunkiem zaliczenia audytu jest udzielenie pozytywnych odpowiedzi we wszystkich rubrykach II-VII arkusza i zgodność tych odpowiedzi z zaleceniami udzielonymi podczas szkolenia (za wyjątkiem nowatorstwa, które nie jest warunkiem uzyskania certyfikatu). W przypadku nie zaliczenia audytu, istnieje możliwość jego ponownego przejścia w terminie 1 miesiąca (bezpłatnie).

KROK 5 Wizyta eksperta w przedszkolu

Analiza dokumentacji wg arkusza (do pobrania) i obserwacja 1 zajęcia w przedszkolu – termin ustalany jest indywidualnie z placówką. Warunkiem zaliczenia wizyty jest zgodność faktów zaobserwowanych (analiza dokumentów, obserwacja placówki oraz jednego zajęcia dydaktycznego) z informacjami udzielonymi podczas audytu, a także poprawność organizacji pracy przedszkola oraz dokumentacji z zaleceniami udzielonymi podczas szkolenia.br/p W przypadku nie zaliczenia wizyty, placówka wraz z ekspertem opracowuje na spotkaniu plan naprawczy i umawia się na kolejną wizytę w terminie do 3 miesięcy od daty spotkania (koszt drugiej wizyty taki sam jak pierwszej).

KROK 6 Certyfikat

Po pozytywnym przejściu powyższej procedury następuje nadanie certyfikatu jakości dla przedszkola na 3 lata z możliwością przedłużenia. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest doszkolenie nowych pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniu „Repetytorium z metodyki wychowania przedszkolnego” oraz ponowny audyt wewnętrzny i wizyta eksperta w placówce.

KOSZTY

Koszt nadania certyfikatu obejmuje: koszt udziału w szkoleniu rady pedagogicznej lub w szkoleniu otwartym wszystkich nauczycieli z placówki
oraz
koszt 1 wizyty eksperta: 1 600 zł + koszty dojazdu do placówki z Poznania (w przypadku nie zaliczenia 1 wizyty, koszt 2 jest taki sam).

Placówki wróżnione Certyfikatem Jakości MASTER METODYKI