ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli MASTERMETODKA zwane w dalszej części statutu OCDN „Mastermetodyka” jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 2 pkt. 9 i art. 168 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U., poz. 59 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U., poz. 1591 ze. zm.), a także na podstawie niniejszego statutu.
2. Placówka została wpisana do ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem DE-III-6.5471.12.2016.

§ 2

1. OCDN „Mastermetodyka” ma ogólnokrajowy zasięg działania.
2. Siedziba OCDN „Mastermetodyka” mieści się w Środzie Wielkopolskiej 63-000, ul. Sasankowa 7.
3. Organem prowadzącym OCDN „Mastermetodyka” jest „Mastermetodyka Małgorzata Kempa” z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ul Sasankowa 7.
4. Nadzór pedagogiczny nad OCDN „Mastermetodyka” sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Poznaniu.
5. Placówka posiada stronę internetową www.mastermetodyka.pl

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania placówki
§ 3

Celem OCDN „Mastermetodyka jest organizowanie i prowadzenie działań wspomagających przedszkola i szkoły, form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych oraz upowszechnianie dobrych praktyk pedagogicznych.

§ 4

1. Do zadań OCDN „Mastermetodyka” należy:
1) Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej przedszkoli, szkół i placówek ze szczególnym uwzględnieniem konferencji, warsztatów i szkoleń, uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących kompetencji zawodowych nauczyciela.
2) Badanie oczekiwań i potrzeb środowisk oświatowych w Polsce.
3) Ewaluowanie prowadzonych działań.
4) Prowadzenie wsparcia dla przedszkoli i szkół, doradztwa i konsultacji, także online w zakresie organizacyjnym, metodycznym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz prawno-administracyjnym.
5) Opiniowanie programów i projektów przydatnych w pracy przedszkola lub szkoły.
6) Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.
2. OCDN „Mastermetodyka realizuje swoje zadania poprzez formy indywidualnego i zbiorowego doskonalenia, konsultacji i doradztwa oraz doskonalenie online za pośrednictwem własnej platformy edukacyjnej.
3. OCDN „Mastermetodyka prowadzi doskonalenie nauczycieli i dyrektorów na podstawie autorskich planów i programów doskonalenia opracowanych przez własnych wykładowców i specjalistów.
4. Nauczyciele, którzy ukończyli daną formę doskonalenia zawodowego, otrzymują zaświadczenie, które zawiera imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia uczestnika, nazwę ukończonej formy doskonalenia oraz łączną liczbę godzin zrealizowanych zajęć. OCDN „Mastermetodyka” prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.
5. OCDN „Mastermetodyka” może, za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, prowadzić kursy kwalifikacyjne po spełnieniu wymagań i na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
6. OCDN „Mastermetodyka” może nadawać certyfikaty jakości przedszkolom, szkołom i placówkom za bardzo wysoki poziom działania z uwzględnieniem prawideł metodyki oraz poszukiwanie nowatorskich rozwiązań.
7. OCDN „Mastermetodyka” prowadzi działalność wydawniczą.

§ 5

1. Organ prowadzący OCDN „Mastermetodyka” przygotowuje plan pracy placówki na dany rok szkolny.
2. OCDN „Mastermetodyka” przedstawia organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny sprawozdanie z realizacji planu pracy placówki za dany rok szkolny w terminie do dnia 30 września następnego roku szkolnego. .

Rozdział III
Organizacja placówki
§ 6

1. Strukturę organizacyjną OCDN „Mastermetodyka” stanowią:
1) Dyrektor
2) Konsultant ds. pedagogicznych
3) Wykładowcy
4) Specjaliści – osoby nie będące nauczycielami
2. Obsługę administracyjno-księgową OCDN „Mastermetodyka” zapewnia organ prowadzący.

Rozdział IV
Kwalifikacje i zakres zadań
§ 7

1. Dyrektora zatrudnia Organ prowadzący, wymagane jest wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym.
2. Dyrektor kieruje działalnością OCDN „Mastermetodyka”.
3. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1) ustalanie głównych kierunków działania, planów pracy oraz sprawozdań;
2) zatrudnianie konsultanta ds. pedagogicznych, wykładowców oraz specjalistów;
3) nadzorowanie realizacji zadań wykonywanych przez osoby zatrudnione;
4) przygotowywanie form doskonalenia i dokształcania od strony organizacyjnej, administracyjnej i kadrowej. .
§ 8

1. Konsultant ds. pedagogicznych – nauczyciel dyplomowany, posiadający wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym oraz posiadający przygotowanie niezbędne do realizacji zadań statutowych OCDN „Mastermetodyka”
2. Do zadań konsultanta ds. pedagogicznych należy w szczególności:
1) Udział w planowaniu pracy na rok szkolny;
2) Udział w ustalaniu harmonogramu szkoleń na każdy miesiąc;
3) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
4) Wsparcie merytoryczne udzielane dyrektorowi;
5) Akceptacja planów szkoleń;
6) Monitorowanie jakości merytorycznej prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
3. Wykładowcy – nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym oraz posiadający przygotowanie niezbędne do realizacji zadań statutowych OCDN „Mastermetodyka”.
4. Specjaliści – osoby nie będące nauczycielami, które ukończyły studia wyższe oraz posiadają przygotowanie niezbędne do realizacji zadań statutowych OCDN „Mastermetodyka”.
5. Do kompetencji wykładowców i specjalistów należy w szczególności:
1) opracowywanie programów szkoleń;
2) przygotowywanie materiałów szkoleniowych dla uczestników;
3) prowadzenie szkoleń;
4) dokumentowanie szkoleń wg ustaleń dyrektora;
5) promocja form doskonalenia prowadzonych przez OCDN „Mastermetodyka”;
Rozdział V
Tryb wprowadzania zmian w statucie

§ 9

1. Statut OCDN „Mastermetodyka” nadaje organ prowadzący.
2. Zmiany w statucie dokonywane są przez organ prowadzący.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 10

1. OCDN „Mastermetodyka” utrzymuje się z własnej – odpłatnej działalności statutowej, darowizn, może także pozyskiwać środki w ramach z grantów projektowych i środków unijnych.
2. Organ prowadzący zapewnia bazę lokalową, organizacyjne i kadrowe warunki do działalności OCDN „Mastermetodyka”.

§ 11

1. OCDN „Mastermetodyka” używa podłużnych pieczęci firmowych – adresowych oraz logo zaakceptowane przez organ prowadzący.
2. OCDN „Mastermetodyka” może posiadać regulaminy i procedury wewnętrzne zatwierdzone przez organ prowadzący.

§ 12

1. Słuchacze, którzy ukończyli kursy kwalifikacyjne otrzymują świadectwo, według wzoru określonego przez MEN.
2. OCDN „Mastermetodyka” prowadzi rejestr wydawanych świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

§ 13

Treść statutu obowiązuje od dnia 1 września 2017.